Sessió 8: l'arbre de la Societat desvinculada

Compartir

1. L’arbre de la Societat Desvinculada.

La societat desvinculada com un frondós arbre L’error radica en centrar

la nostra atenció en les seves fulles, sovint nomes algunes, sense

parar atenció a tot ell. Les fulles son els estralls que causa la cultura de

desvinculació però no resoldrem res sinó no som capaços d’observar les

grans branques que articulen les fulles, i com aquestes sorgeixen d’un gran

tronc tan sols possible si hi ha una poderosa arrel.

2. L’arrel que fa possible la societat desvinculada es la raó instrumental que

ha destruït i suplantat la raó objectiva fonament de la nostre cultura i de

totes les grans cultures del mon. El tronc es la cultura de desvinculació i les

ser branques les grans ruptures que la desvinculació a generat.

3. L’arrel la substitució de la raó objectiva per la instrumental.

a. La volta com gran solució arquitectònica: bellesa i utilitat. Del

b. La volta es el espai cobert a partir de dos murs de carrega o sistema

Panteon de i la cúpula de Sant Pere a Roma a la Sagrada Família

de Barcelona passant pels túnels del metro

de columnes. La raó objectiva de la nostre cultura es el fruit de

la cultura cristiana a partir de dos gran construccions precedents

incompatibles entre si, i que converteix en murs de carrega de

la nova gran volta: la concepció bíblica y la grega; la bíblia; i els

filòsofs.

4. Raó objectiva i raó instrumental. ( o sense una bona teoria no hi ha

ni practica ni estratègia adequada)

5. La idea de tractar sobre la raó objectiva com arrel de tots els problemes

pot semblar un exercici molt teòric , fora de lloc del nostre interès

habitual , però si volem canviar les coses aquesta apreciació és un

error , perquè tot el que fer comença per aquí Per reconstruir un nou

marc de referència basat en ella

6. De la raó objectiva sorgeix tota la nostra comprensió i , de fet ,

encara vivim al seu càrrec. Era la forma d'entendre la vida i el món .

Considerava la consciència individual com formant part d'una gran

xarxa , un sistema de relacions entre els éssers humans , els seus

grups i institucions socials , que s'estenia a la naturalesa articulant un

ordre còsmic on l'home tenia un lloc que donava sentit a la seva vida ,

realitzable mitjançant una pràctica que definim com a virtut . Aquesta raó

era objectiva perquè situava la seva reflexió més enllà de la preferència

individual , exercia una reflexió metafísica .

7. La concepció de totalitat desenvolupava una jerarquia de tot l'existent ,

i en ella l'home coneixia quin era el fi de la seva existència i , per tant,

el sentit de la mateixa . L'acció humana prenia en consideració aquella

totalitat , i no només les seves pròpies finalitats . En aquest marc de

referència el subjecte necessàriament només podia ser relacional ,

transcendent , vinculat als altres, a la seva comunitat . La polis grega i el

poble de Déu , jueu i cristià , la humanitat dels fidels , expressen aquesta

densitat de relacions horitzontals i verticals. Aquest ordre objectiu podia

ser tirànic o benvolent , amorós o cruel , però aportava un sentit .

8. Segons Horkheimer , grans sistemes filosòfics , com ara els de Plató ,

Aristòtil , l'escolàstica i l'idealisme alemany , es van basar sobre una

teoria objectiva de la raó , perquè se sustentava sobre la base d'una

concepció de la totalitat , aspirant a desenvolupar un sistema que

abastés en una jerarquia tot l'existent , inclòs l'home i els seus fins .

9. Totes les cultures, civilitzacions sorgeixen d’una raó objectiva: el

cristianisme ortodox, les cultures siniques taoisme, confucianisme,

budisme, Islam ,marxisme

10. Els esquemes de pensament amb suport en la raó objectiva concebien

el coneixement com la capacitat d'elucidar els principis universals

de l'ésser i , a partir d'aquests , construir els paràmetres necessaris

per a l'existència humana . És a dir , la ciència era entesa com una

sèrie de processos reflexius i especulatius , més que com un mètode

classificatori d'objectes i dades , tal com es presenta sota la raó

subjectiva .

11. En aquesta concepció , el que definia la vida racional era el grau

d'harmonia amb la qual s'aconseguia viure en relació amb la totalitat

. I aquesta és una qüestió clau la de l'harmonia , amb si mateix i amb

els altres , cosa impossible en la societat actual construïda sobre la raó

instrumental

12. La concepció del coneixement tractava d'elucidar els principis

universals , i és a partir d'ells que construïa els paràmetres necessaris

per a la vida humana .

13. La raó objectiva constituïa una instància més vasta que excedia l'estret

horitzó a partir del qual s'entén la raó contemporània . Contenia en el

seu si tant les consideracions cap al existir humà , com el món de totes

les coses i els éssers vius , i les relacions entre ells. «El concepte de

la raó no excloïa mai a la raó subjectiva , sinó que la considerava una

expressió limitada i parcial d'una racionalitat abraçadora , vasta , de la

qual es deduïen criteris aplicables a totes les coses ia tots els éssers

vivents . L'èmfasi requeia més en les finalitats que en els mitjans.

L'ambició més alta d'aquesta manera de pensar consistia a concebre

l'ordre objectiu del racional , tal com ho entenia la filosofia , amb

l'existència”

14. Aquest model de raó s'emparava sota l'aspiració de concebre un

recorregut de valors realitzables mitjançant les virtuts en la vastitud de

l'existència, en lloc d'un mesquí càlcul de guanys immediats i temporals .

És a dir , en lloc de pensar els mitjans adequats per a fins establerts , es

pensava sobre els fins mateixos .

15. Amb la il · lustració, sorgeix un altre tipus de raó , la instrumental , els

precedents són els pensadors anglesos previs a la Revolució Francesa

com Hobbes , i John Locke. La Il · lustració no és en contra del que

afirma el tòpic superficial l'entrada de la raó en la història humana , sinó

la substitució d'un tipus de raó , l'objectiva, per un altra, la instrumental

16. La raó instrumental es caracteritza per negar l'existència de

qualsevol metafísica . No hi ha res més enllà de la matèria i del

que experimentalment verificable . Pel pragmatisme contemporani ,

el racional és l'útil , llavors , un cop decidit el que es vol , la raó

s'encarregarà de trobar i definir els mitjans per aconseguir-ho. El

que serveix per a alguna cosa és racionalment correcte , i per tant

veritable . Els fins son ob una qüestió de secundària , cenyida a la

subjectivitat . Només es tracta que li serveixin a cada subjecte . Per

això béns instrumentals com els diners , es converteixen en grans fins,

mentre els veritables , com viure buscant la veritat , perden tot interès i

reconeixement

17. La cultura de desvinculació el seu desplegament Una rapida revisió

La Il · lustració i el seu desenvolupament la modernitat genera un

temps de gran inestabilitat cultural , que es traduirà en l'àmbit polític

ha una evidència clara de la mateixa si es consignen la ruptures i

crisis en el pla cultural , econòmic , i bèl · lic , que es dóna en Europa

des de la Revolució Francesa als nostres dies , amb l'interval de pau i

desenvolupament que es produeix entre la consumació de la II Guerra

Mundial i finals de la dècada dels seixanta . La XIX , el segle de les

revolucions , i el XX , el de les grans guerres i ruptura culturals , són

períodes únics en la nostra història per la dinàmica de ruptura que

generen amb tot allò establert, inclosa la vida humana .

Només al segle XX poden acotar no menys d'una quinzena de

fallides culturals , una cada poc més de set anys . Avantguardes , que

acaben esgotant la realitat cultural fins convertir-la en la pràctica de la

provocació i la transgressió al servei del mercat , és a dir , com provocar

i que transgredir per vendre més , cotitzar més alt , guanyar més diners ,

de manera que la dimensió artística lliurada al mercat s'ha convertit en

una activitat mercantil com les altres , i subjecta a la seva lògica .

• Romanticisme i modernisme les gran i heterogènies respostes contra

la modernitat

En els inicis del segle sobretot entre 1909 i 1931 sorgeix la revolució

futurista a Itàlia , una clara resposta a la modernitat buscant una major

satisfacció sobre el sentit de la vida . El feixisme és la seva gran plançó

polític .

• A la tranquil · la ciutat suïssa de Zurich emergeix una altra revolució

cultural, la dadaista , en paral·lel a la Primera Gran Guerra i que

prologaria fins a 1922 .

• La seva successora temporal és la revolució surrealista que s'inicia a

Paris el 1924.

• Gairebé sense alè , finalitzada la Segona Gran Guerra sorgeix la

revolució lletrista que aconsegueix el seu zenit en els primers anys

cinquanta amb la internacional del mateix nom .

• Per aquesta època comença un altre canvi que serà radical , encara

que el seu origen i desenvolupament es vaig situar durant força temps

en els marges . Es tracta de la combinació política d'oci , alcohol , i

drogues , constituint així el germen de la contracultura europea .

• Es lligaria en el temps amb un altre canvi , el tercermundisme i l'odi a

Occident , l'acte odi , que es cou entre 1956 i 1961, i que en paral·lel es

desenvoluparia a Estats Units com antiamericanisme i admiració per

Cuba . S'estava generant el substrat de les revoltes del seixanta -vuit.

• Per aquesta època sembla un nou subjecte cultural la revolució

situacionista . . Al 1958 sorgeix amb força el situacionisme alemany que

s'estendria en pocs anys pels països escandinaus , Holanda,

Anglaterra , i França seva presència viva arribaria fins als inicis dels

setanta

• A la dècada dels seixanta sembla l'altre component del que l'actual

societat és deutora , la revolució psicològica i l'ús de drogues per assolir

la plenitud de la consciència . És el pas necessari perquè la

drogoaddicció deixés de ser una pràctica de marginats per passar a

situar-se al centre de la societat

• Aquests moviments s'esgoten en la seva idea revolucionària però les

seves conseqüències evidents llisquen cap a la revolució - espectacle ,

l'individualisme hedonista , i la cultura de l'entreteniment . La trivialització

La revolució esta en els glaçons del got de Whisky . Desapareix tota

concepció orgànica de canvi econòmic i polític , de manera que la

cultura liberal de la mà de l'eficàcia del mercat, el fagocita tot .

• La cultura entesa com a provocació a la cultura com transgressió

sistemàtica . L'avantguarda sense cànon . La cultura escombraries

• De la revolució sexual- marxista dels anys seixanta, al sexe sense

revolució De la desregulació moral i antropològica ( “ Maig 68”) a la

desregulació econòmica anys vuitanta. ( Ideologia de Genero y

Liberalismo. http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/

noticia.php?id_noticia=29789&id_seccion=4

• Només sorgeix una excepció cultural i política que acaba per

apoderar de bona part de l'escenari i dels artistes , la ideologia de

gènere i la revolució de l'homosexualisme polític , lligada a la pròpia

antologia liberal , i eficaç aliada del manteniment de l'establishment

econòmic

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER

¡Únete a nuestra gran comunidad y recibe gratis el boletín con las noticias más destacadas!


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir